1

جدول مالیات حقوق مشمولین ماده ۸ قانون نظام هماهنگ سال ۸۶

بخشنامه به کلیه دستگاه های مشمول
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

در اجرای تبصره (2) ماده 2 دستورالعمل اجرایی منضم به بخشنامه شماره 2676 / 11 مورخ 26 / 4 / 1378 موضوع مصوبه شورای حقوق و دستمزد، به پیوست جدول مجموع حقوق و فوق العاده شغل مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که بر اساس تصویبنامه شماره 47579 /ت 37409 ه مورخ 30 / 3 / 1386 هیأت محترم وزیران تهیه شده است که به منظور تعیین حقوق و فوق العاده شغل مستخدمین دارنده مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، که در مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی اشتغال دارند، به شرح زیر با رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی یاد شده و سایر مقررات مربوط ابلاغ می شود:

1_ دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به میزان مقرر در ((ردیف 1)) جدول.

2_ دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد که مراتب همترازی آنها با ردیف (2) جدول به تأیید هیأت ممیزی موضوع بند (3) بخشنامه شماره 34037 / 22 / 2 مورخ 31 / 6 / 1378 رسیده باشد، به میزان مقرر در ((ردیف 2)) جدول.

3_ دارندگان مدرک تحصیلی دکتری به میزان مقرر در ((ردیف 2)) جدول.

4_ دارندگان مدرک تحصیلی دکتری که مراتب همترازی آنها با ردیف (3) جدول به تأیید هیأت ممیزی مذکور در بند (2) رسیده باشد به میزان مقرر در ((ردیف 3)) جدول.

محمد حسن پاسوار
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

جدول مجموع حقوق و فوق العاده مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1386 بر اساس
تصویبنامه شماره 47579 /ت 37409 ه مورخ 30 / 3 / 1386 هیأت وزیران

رديف
پايه همترازي
1
2
3
1
1,791,292
2,575,498
3,194,608
2
1,876,591
2,674,555
3,301,095
3
1,961,891
2,773,613
3,407,581
4
2,047,190
2,872,670
3,514,068
5
2,132,490
2,971,728
3,620,555
6
2,217,790
3,070,786
3,727,042
7
2,303,089
3,169,843
3,833,529
8
2,388,389
3,268,901
3,940,016
9
2,473,688
3,367,958
4,046,503
10
2,558,988
3,467,016
4,152,990
11
2,644,288
3,566,074
4,259,477
12
2,729,587
3,665,131
4,365,964
13
2,814,887
3,764,189
4,472,451
14
2,900,186
3,863,246
4,578,938
15
2,985,486
3,962,304
4,685,424
16
3,070,786
4,061,362
4,791,911
17
3,156,085
4,160,419
4,898,398
18
3,241,385
4,259,477
5,004,885
19
3,326,684
4,358,534
5,111,372
20
3,411,984
4,457,592
5,217,859
21
3,497,284
4,556,650
5,324,346
22
3,582,583
4,655,707
5,430,833
23
3,667,883
4,754,765
5,537,320
24
3,753,182
4,853,822
5,643,807
25
3,838,482
4,952,880
5,750,294
26
3,923,782
5,051,938
5,856,781
27
5,150,995
5,963,268
28
6,069,754
29
6,176,241