1

در خصوص وصول حقوق و عوارض اتباع خارجی شاغل در ایران

نظر به اینکه مطالبه مالیات حقوق اتباع خارجی شاغل درایران با روشها و ماخذهای متفاوتی مورد مطالبه و وصول قرار میگیرد،لذا برای هماهنگی هرچه بیشتربین حوزه های مالیاتی،بپیوست جداول مورد استناد اداره کل اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی جهت وصول 23 % حقوق و عوارض طبق بند ” ب ” ماده 26 قانون برخی از درآمدهای دولت که قبلا” با هماهنگی فی مابین نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی و اداره اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی درسالهای 73 لغایت 75 تهیه گردیده جهت اطلاع واقدام لازم ارسال میگردد.

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی