1

جدول حقوق مربوط به سال ۷۶ اتباع بیگانه مقیم ایران

پیرو بخشنامه شماره 1544 / 37 / 57965 مورخ 19 / 1 / 76 به پیوست جدول مورد استناد اداره کل اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی جهت وصول 23 % حقوق و عوارض طبق بند ب ماده 26 قانون برخی از درآمدهای دولت در سال 76 تهیه گردیده است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی