1

مشمول مالیات بودن وجوهی که تحت عنوان پایان خدمت به کارکنان قراردادی داده می شود

به قرار اطلاع بعضی از کارفرمایان با برخی از حقوق بگیران خود قراردادهای سالانه منعقد نموده , در پایان سال مبادرت به پرداخت مبالغی تحت عنوان پایان خدمت که به استناد بند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات معاف است می نمایند , سپس از ابتدای سال بعد قرارداد دیگری با همان شخص منعقد می کنند و در پایان سال پرداخت با عنوان موصوف تکرار میشود . نظر به اینکه با انعقاد مجدد قرارداد نه تنها خدمت پایان نمی پذیرد بلکه استمرار نیز می یابد لذا وجوهی که در پایان مدت این گونه قراردادها به حقوق بگیر پرداخت می شود . از مصادیق مزایای پایان خدمت موضوع بند 5 ماده 91 قانون نمی باشد و طبق مقررات , مشمول مالیات بردرآمد حقوق خواهد بود .

مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی