1

در خصوص تاریخ شروع معافیت کادر عملیات و تخصصی شرکت خدمات ویژه

پیروبخشنامه شماره 514 / 4 / 30 مورخ 29 / 1 / 77 موضوع ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده 22 قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب 26 / 11 / 1376 مجلس شورای اسلامی متذکر میگردد:

با توجه به ماده 2 قانون مدنی و اینکه قانون موصوف در 28 / 12 / 76 در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است تاریخ شروع اجرای آن 15 / 1 / 77 می باشد .

علی اکبر سمیعی
رئیس شورای عالی مالیاتی