1

جدول اصلاحی گروه بندی کشورها از نظر سنجی معیشت در خصوص آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابدران رسمی ایران

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 29058 /ت 31078 ه مورخ 11 / 5 / 1384 هیأت محترم وزیران که جایگزین جدول شماره (4) پیوست آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت گردیده است، جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

علی اکبر سمیعی

پیوست:

شماره: 29058 /ت 31078 ه
تاریخ: 01 / 05 / 1384
پیوست:

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 / 5 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 71574 / 101 مورخ 24 / 4 / 1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- تصویب نمود:
جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، جایگزین جدول شماره (4) پیوست آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت)،موضوع تصویب نامه شماره 29920 /ت 461 ه مورخ 9 / 10 / 1371 می شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور