1

در خصوص اعمال ۵۰%بخشودگی درسالهای ۸۲و۸۳مناطق کمتر توسعه یافته

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

چون طبق ماده 92 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 پنجاه درصد (50 %) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربخشوده می شود , نظر به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 91960 / 9 مورخ 4 / 6 / 1382 موافقت خود را در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مصوبه شماره 21372 ت 28893 ه مورخ 31 / 4 / 1382 هیات محترم وزیران برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه (سال های 1382 , 1383) اعلام نموده بنابراین مقرر میدارد که در خصوص اعمال 50 % بخشودگی موضوع ماده 92 اصلاحی برای سالهای 82 و 83 فهرست مصوبه فوق الذکر بایستی ملاک عمل قرار گیرد.

عیسی شهسوارخجسته