1

۵۰%بخشودگی مقید به زمان خاصی نبوده وتا اعلام بعدی سازمان مدیریت ملاک عمل می باشد

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

نظر به اینکه در خصوص بخشودگی پنجاه درصد (50 %) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 92 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380،ابهاماتی از سوی ادارات امور مالیاتی مطرح می باشد، لذا لزوماً متذکر می گردد اجرای مقررات ماده 92 اصلاحی مقید به زمان خاصی نبوده و تا اعلام بعدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مفاد بخشنامه شماره 30649 / 3850- 211 مورخ 7 مهر 1382 کماکان ملاک عمل می باشد.

حیدری کرد زنگنه