1

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۶ مشاغل بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم

وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20 / 11 / 1387 موافقت نمود:
فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تصمیم نامه شماره 122661 / 41039 مورخ 21 / 7 / 1387 صرفاً برای رانندگان تاکسی موضوع بند “ج” ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- در خصوص عملکرد سال 1386 تا بیست و پنجم اسفند سال 1387 تمدید می شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور