1

تشکیل پرونده مالیاتی جدید صاحبان مشاغل

دستورالعمل

با توجه به تصمیمات ستاد راهبری پروژه مدیریت پرونده مالیاتی مقرر شده است که تشکیل پرونده مالیاتی جدید صاحبان مشاغل با اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت صورت پذیرد.لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا منبعد آن دسته از مؤدیان مشمول بند الف و ب ماده 95 ق.م.م قبل از اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی، دفترچه صاحبان مشاغل (نمونه پیوست) را تکمیل و ضمن ضبط در پرونده مالیاتی دائمی مؤدی، اطلاعات دفترچه مذکور را به منظور تخصیص شماره منحصر به فرد مالیاتی (TFN) مطابق رونوشت نامه شماره 78524 / 4287 / 231 مورخ 4 / 9 / 86 در فرمهای اطلاعات هویتی صاحبان مشاغل درج و به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال نمایند.

محمود شکری
معاون عملیاتی