1

پلمپ دفاتر مشاغل بند ب ماده ۹۵ ق.م.م

دستورالعمل


نظر به اینکه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به ثبت وقایع مالی خود در دفتر درآمد و هزینه می باشد لزوماً متذکر می شود ادارات امور مالیاتی مکلف اند در اجرای مقررات ماده 2 آیین نامه اصلاحی مربوط به روش های نگهداری دفاتر موضوع تبصره (2) ماده 95 در صورت مراجعه مؤدیان موصوف نسبت به پلمپ دفتر درآمد و هزینه که در دی ماه سال جاری از طریق جراید کثیر الانتشار نمونه آن آگهی گردیده است اقدام نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور