1

جریمه موسساتی که از انعکاس فعالیتهای مربوط دردفاتر قانونی خودداری می کنند

اداره کل بازرسی ونظارت استان (به کلیه استانها)
باتوجه به اینکه تعدادی از شرکتهاو موسسات تولیدی،بازرگانی بمنظور سوءاستفاده ازتغییرات مداوم قیمتهای مورد عمل،از انعکاس فعالیتهای مربوطه دردفاتر قانون ی پلمپ شده خودداری می نمایند، اقتضا دارد درهنگام بازرسی از اینگونه واحدها درصورت مشاهده موارد یادشده مراتب رابه اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان منعکس تابراساس تبصره 1 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مجازاتهای مقرردر قانون تعزیرات حکومتی دراجرای قانون مذکورنیز پیگیری لازم بعمل آید

محسن بهرامی
معاونت نظارت برقیمت،توزیع وخدمات