1

نحوه استفاده از دفاتر درآمد وهزینه صاحبان مشاغل موضوع بند«ب» ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل مالیاتهای شرق، غرب و مرکز تهران

احتراماً،باتوجه به استعلام مکرر ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در خصوص نحوه استفاده از دفاتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مقرر می دارد به منظور ایجاد رویه واحد متن ذیل در صفحه اول دفاتری که توسط مؤدی مالیاتی و مطابق نمونه ارسالی تهیه و ارائه خواهد شد درج و مهر و امضاء‌گردد:
این دفتر که مشتمل بر صفحه ازشماره تا میباشد.تحت شماره تاریخ به نام (خانم/آقا) مؤدی مالیاتی ثبت گردید.

مهرو امضاء

ضمناً متذکر می گردد پس از مهر و امضاء صفحه اول دفاتر درآمد و هزینه به شرح مندرجات فوق،دفاتر مذکور نیازی به پلمپ نداشته وتاخیر ثبت فعالیت های شغلی از ابتدای سال جاری لغایت پایان خرداد ماه موجب بی اعتباری دفاتر عملکرد سال 1381 آنان نخواهد بود.

عیسی شهسوار خجسته
از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور