1

بخشنامه به ثبت اسناد مبنی بر پلمپ دفاتر برای اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده ۹۵

رئیس کل
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

احتراماً همانطور که استحضار دارید:
بر اساس مقررات بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380،صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مذکور مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند ومی بایست دفاتر واسناد ومدارک مربوطه را با رعایت اصول وموازین واستانداردهای پذیرفته شده حسابدارای نگاه داری نمایند. چون حسب اطلاع واصله در بعضی از استان ها صاحبان مشاغل مزبور پلمپ دفاتر قانون ی خود به ادارات ثبت اسناد واملاک محل مراجعه نموده اند که مسئولین امر به لحاظ اینکه صاحبان مشاغل یاد شده دارای شخصیت حقوقی نیستند از پلمپ دفاتر مذکور خودداری کرده اند بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید به مسئولین ذیربط در تماس ادارات مربوطه در استان ها ابلاغ نمایند تا به منظور همکاری در اجرای صحیح مقررات قانون ی نسبت به پلمپ دفاتر مورد بحث اقدام لازم معمول نمایند.

عیسی شهسوارخجسته