1

تعیین مالیات مشاغل وصاحبان وسایط نقلیه عمومی بانظر تحادیه صنف

اداره کل امور مالیاتی استان

باتوجه به اینکه صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی از جمله مشمولین بند (ج) ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 می باشند لذا در اجرای مفاد تبصره (5) ماده 100 قانون مذکور اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل وسایط نقلیه عمومی در محدوده جغرافیایی آن اداره کل را با نظر اتحاد یه صنف مربوط و لحاظ نمودن اوضاع و احوال اقتصادی و وضعیت منطقه وفق مقررات قانون ی تعیین و مالیات متعلق را حداکثر تا پایان سالجاری وصول نمایید.

عیسی شهسوارخجسته