1

فرم اظهارنامه مالیاتی که بر اساس اصلاحیه قانون ….

سازمان اموراقتصادی ودارایی استان
اداره کل امورمالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امورمالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت‌های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی
سازمان حسابرسی

پیرو نامه شماره 1349- 58 / 213 مورخ 7 / 2 / 1383 بدینوسیله شش فقره فرم اظهارنامه مالیاتی (اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی، اظهارنامه مالیات بردرآمد مودیان موضوع بندالف ماده 95 ق.م.م،اظهارنامه مالیات بردرآمد مودیان موضوع بند ب ماده 95 ق.م.م، اظهارنامه مالیات بردرآمد مودیان موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م، اظهارنامه مالیات بردرآمد املاک واظهارنامه مالیات برارث) که براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 وآیین‌نامه اجرائی ماده 219 قانون مذکور تهیه و تنظیم گردیده جهت بهره‌برداری واقدام لازم ارسال می‌گردد. مقتضی است فرمهای چاپ شده قبلی نیز مورد استفاده قرارگرفته و در چاپ جدید صرفاً فرم‌های پیوست تکثیر گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی