1

مالیات صاحبان نقلیه در عملکرد ۸۳ که اظهارنامه نداده اند با نظر اتحادیه

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دادستانی انتظامی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی

نظر به اینکه صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی از جمله مشمولین بند (ج) ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 می باشند و لزوماً ماهیت شغلی آنها ایجاب می نماید که در سفرهای درون شهری و برون شهری مستمراً تردد نمایند و این موضوع باعث می شود صاحبان مشاغل یاد شده نتوانند به موقع اظهارنامه مالیاتی خود را به واحد مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند لذا بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره (5) ماده 100 قانون مذکور مقرر می شود تا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی را که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال مذکور اقدام نمی نمایند در محدوده جغرافیایی آن اداره کل با نظر اتحادیه صنف مربوط و لحاظ نمودن اوضاع و احوال اقتصادی و وضعیت جغرافیایی وفق مقررات قانون ی تعیین و مالیات متعلق را حداکثر تا پایان سال 1384 به حیطه وصول درآورند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه