1

فهرست سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بیش از ۳۰۰٫۰۰۰ نفر جمعیت موضوع تبصره (۲) ماده ۱۳۲


فهرست سایر مراکز استانها و شهرهای بیش از 300.000 نفر جمعیت طبق سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 موضوع تبصره (2) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به قرار زیر است:

الف) فهرست ساير مراكز استانها

1 اروميه                                   10 سمنان                               19 گرگان

2 تبريز                                     11 زاهدان                                20 رشت

3 اردبيل                                   12 شيراز                                 21 خرم آباد

4 ايلام                                     13 قزوين                                 22 ساري

5 بوشهر                                 14 قم                                     23 اراك

6 شهركرد                                15 سنندج                               24 بندرعباس

7 مشهد                                  16 كرمان                                25 همدان

8 اهواز                                    17 كرمانشاه                            26 يزد

9 زنجان                                   18 ياسوج

 

ب) به موجب بخشنامه شماره 85474 مورخ 26/9/1386 براساس نتايج آخرين سرشماري نفوس و مسكن سال 1385 فقط دو شهرستان كرج و اسلامشهر داراي بيش از سيصد هزار جمعيت مي‌باشند.