1

نگاهداری دفاتر و اسناد و املاک و نحوه ثبت وقایع مالی

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

پیرو بخشنامه شماره 10579 / 1483- 211 مورخ 6 / 6 / 84،نظر به اینکه تصویب نامه اصلاحیه آیین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و املاک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهائی (مصوب 11 / 4 / 1384) موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در شماره 17640 مورخ 26 / 6 / 84 روزنامه رسمی درج گردیده بنابراین توجه خواهند داشت که مفاد اصلاحیه مذکور از تاریخ 11 / 7 / 1384 لازم الاجرا است .

حیدری کرد زنگنه