1

پرداختی به مالک وسائط نقلیه (اشخاص حقیقی) نیازی به کسر مالیات ندارد

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به اینکه ادارات امور مالیاتی طی سنوات بعد از اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 درآمدمشمول مالیات اشخاص حقیقی دارنده وسائط نقلیه عمومی را در هر سال با ستناد تبصره 5 اصلاحی ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 با همکاری و نظر صنوف یا اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه این مؤدیان را که قطعی خواهد بود وصول می نماید. بنابراین و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 2 ماده 104 ،اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی (وزارتخانه ها،مؤسسات دولتی،شهرداری ها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها وکلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی وغیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم) در هنگام پرداخت کرایه حمل ونقل،اعم ازباریا مسافر به دارندگان وسائط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) تکلیفی نسبت به کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور ندارند.لکن وجوهی که به موجب قرارداد بابت حمل ونقل به اشخاص حقوقی و حقیقی پرداخت می گردد کماکان مشمول کسر مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 فوق الذکرخواهد بود.

ضمناً توجه خواهند داشت پرونده هایی که قبلاً در اجرای تبصره 6 ماده 104 مورد مطالبه مالیات تکلیفی قرار گرفته حسب مورد از طریق اداره امور مالیاتی مربوط و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی به همین ترتیب قابل حل وفصل می باشد.

علی اکبرعرب مازار