1

توافقات مالیاتی سال ۱۳۸۴ با اتحادیه اصناف

اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل امور مالیاتی

نظر به درخواست برخی از اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و ادارات کل امور مالیاتی و با توجه به استقبال صاحبان محترم مشاغل در پذیرش توافقات به عمل آمده در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت مالیات عملکرد سال 1384 بدینوسیله مقرر می دارد: صرفاً صاحبان محترم مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که تاکنون موفق به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات در چارچوب توافقات به عمل آمده نشده اند، در صورتیکه حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 5 / 5 / 1385 با مراجعه به اداره امور مالیاتی محل فعالیت یا سکونت خود نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات مطابق شرایط مقرر اقدام نمایند، می توانند از مزایای توافق مزبور بهره مند گردند.

علی اکبرعرب مازار