1

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۶ مشاغل بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم

تصویر تصویب نامه شماره 220846 / 41946 مورخ 27 / 11 / 87 مبنی بر:
فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تصمیم نامه شماره 122661 / 41039 مورخ 21 / 7 / 87 صرفاً برای رانندگان تاکسی موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در خصوص عملکرد سال 1386 تا بیست وپنجم اسفند سال 1387 تمدید می شود
جهت اجرا ابلاغ می گردد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور