1

احتساب درآمد مشمول مالیات سینماها

چون درمورد نحوه محاسبه مبلغ عوارض شهرداری موضوع تصویبنامه شماره 83106- 25 / 10 / 62 هیات محترم وزیران برای ماموران تشخیص ابهاماتی مطرح میباشد لذا بمنظور اتخاذ رویه واحد درموقع تشخیص درآمد صاحبان سینماها ازطریق علی الراس باعنایت به دستورالعمل وزارت ارشاد اسلامی عنوان اشخاص مذکور،مقرر میگردد که دراحتساب درآمد مشمول مالیات صاحبان سینماها در موارد علی الراس کل عوارض پرداختی نیز صرفنظر از موارد مصرف آنها از درآمدهای مربوط کسر و نسبت به بقیه درآمد ضریب مربوط اعمال گردد.

از طرف حسینی
وزیراموراقتصادی ودارائی