1

محاسبه درآمد سینماها

اداره کل شورای عالی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر

با اینکه طی بخشنامه وزارتی شماره 48858 / 3889- 5 / 30 مورخ 25 / 10 / 69 درخصوص نحوه کسر عوارض پرداختی صاحبان سینما در رسیدگیهای علی الراس توسط حوزه های مالیاتی اعلام گردیده تا مامورین تشخیص بارعایت دستورالعمل وزارت ارشاد اسلامی کل عوارض پرداختی اشخاص مزبور صرف نظر از موارد مصرف آنهارا از درآمدهای مربوط کسر و نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب نمایند و مراد از دستورالعمل مذکور وزارت ارشاد اسلامی هم درارتباط با فیلمهای سینمائی ایرانی علاوه بر 5 درصد پرداختی به شهرداری کسر 15 درصد پرداختی صاحبان سینما به تولیدکننده فیلم نیز بوده است،معذلک طبق اطلاع واصله بعضی از حوزه های مالیاتی در اینگونه موارد صرفا مبادرت به کسر 5 درصد پرداختی صاحب سینمابه شهرداری (واخیرا” 2 درصد نیزبه وزارت ارشاد اسلامی) نموده و ازکسر 15 درصد پرداختی به تولید کننده فیلم خودداری مینمایند بنابراین مجدداً یادآورمی شود که دراینگونه موارد بایستی کل عوارض پرداختی صاحبان سینما منجمله 15 درصدپرداختی به تولیدکننده فیلم صرف نظرازموارد مصرف آنها از دریافتی صاحبان سینما بابت فروش بلیط فیلمهای سینمائی ایرانی کسر وسپس نسبت به باقیمانده اعمال ضریب گردد. ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی