1

اجرای تبصره ۹۸ در مورد مودیانیکه دفاتر آنها رد میشود

نظر به اینکه حوزه های مالیاتی بدون توجه به تکلیف قانون ی موضوع تبصره ذیل ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم که تصریح دارد در موارد رد دفاتر قانون ی هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد مکلف می باشند درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک یا دفاتر حسب مورد تعیین نمایند , به طریق علی الراس مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات می نمایند که اقدام به ترتیب فوق به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می باشند . لهذا توجه حوزه های مالیاتی را به مورد قانون ی فوق جلب و مقرر می دارد از این پس مکلف می باشند پس از تأئید مردودی دفاتر از سوی هیأت سه نفر موضوع بند 3 ماده 97 قانون موصوف در صورت عدم امکان تعیین درآمد از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک یا دفاتر مودی مراتب را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی درج سپس بطریق علی الراس اقدام لازم معمول دارند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی