1

عدم کسب مجوز جهت تغییر وسایل نگهداری حسابها موجب رد دفاتر نمی شود

پیرو بخشنامه شماره 2814 / 605- 4 / 30 مورخ 26 / 1 / 1376 چون بقرار اطلاع دفاتر مودیانیکه بلحاظ استفاده از ماشینهای محاسب الکترونیکی یاوسایل دیگر،روش نگاهداری حسابهای خود را تغییر داده اند ،بعضاً درسنوات قبل مورد قبول حوزه های مالیاتی ذیربط قرارگرفته است ،لزوماً یاددآوری میشود:

بطورکلی درخصوص مودیانیکه تاکنون نسبت به تغییر وسایل نگاهداری حسابهای خود اقدام نموده اند،صرف عدم کسب موافقت وزارت متبوع موجب بی اعتباری یارد دفاتر قانون ی آنها نخواهد بود.

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی