1

محاسبه در آمد مشمول مالیات صاحبان سینماها و کسر عوارض در هنگام اعمال ضریب مالیاتی

نظر به اینکه درخصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات صاحبان سینماها در موارد تشخیص علی الراس روش های متفاوتی توسط مامورین تشخیص مالیات اعمال و راجع به موضوع کسر یا عدم کسر وجوه پرداختی به تولیدکنندگان فیلم های سینمائی ایرانی از فروش سینماها کراراً سوالاتی مطرح میگردد , لذا ضمن تاکید برمفاد بخشنامه شماره 25624 / 2171- 5 / 30- 27 / 5 / 72 که قبلاً‌ در زمینه مسائل مورد بحث صادر گردیده است مجدداً متذکر میگردد: مامورین تشخیص مالیات ذیربط مکلفند با رعایت کامل مقررات و ضوابط و جداول تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاکم در سال عملکرد مورد رسیدگی , کل عوارض پرداختی صاحبان سینماها (عوارض شهرداری و 2 % فروش سهم وزارت مذکور و از جمله پرداختی به تولیدکنندگان فیلم های سینمائی ایرانی (سهم صاحب فیلم) را از دریافتی صاحب سینما بابت فروش بلیط کسر و باقیمانده را با اعمال ضریب مالیاتی مربوط مأخذ محاسبه مالیات قرار دهند . بدیهی است در مواردی خاص که برای اداره امور سینماها قرارداد مورد قبول منعقد شده باشد , شرایط و مقررات تعیین شده در قرارداد مزبور با رعایت موازین قانون ی و مقررات اجرایی مورد بحث ملاک عمل بوده و بر آن اساس اقدام خواهند نمود .

آقایان ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشند.