1

ابلاغ تصویب­ نامه شماره ۱۶۲۸۷۰/ت/۴۱۳۷۱ ه مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۲ هیئت وزیران در مورد معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در شهرک ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری استان زنجان


تصویر تصویب ­نامه شماره 162870/ت 41371 ه مورخ 1387/9/12 هیئت وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18576 مورخ 1387/9/14 مبنی بر فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانهای ایجرود ، ماهنشان ، طارم ، خدابنده سلطانیه و بخشهای محروم استان (خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان زنجان) پس از بهره‌برداری به مدت ده سال ، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می­ باشند . جهت اطلاع و بهره ­برداری ارسال می­گردد. (تصویب نامه فوق به موجب تصویب نامه شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 هیات وزیران اصلاح شده است.)
معاون فنی و حقوقی