1

تا حد امکان درآمد از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین گردد

یکی از سیاست های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور،تشخیص صحیح درآمد مشمول مالیات مطابق قوانین موضوعه می باشد. تحقق این امر موجب افزایش اعتماد مؤدیان محترم به مجریان قانون و مقررات و نظام مالیاتی و نیز تشویق آنان به انجام وظایف قانون ی مقرر وحل و فصل سریع و عادلانه اختلاف مالیاتی می گردد.
به قرار اطلاع واصله،برخی از مأموران مالیاتی به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی را غیر قابل رسیدگی اعلام و در اجرای بندهای 2 یا 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم،اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس می نمایند. این موضوع علاوه بر افزایش نارضایتی مؤدیان. موجب تطویل سیر قطعیت مالیات ها و نهایتاً تأخیر در وصول مالیاتهای قطعی می شود. همچنین انگیزه این گروه از مؤدیان مالیاتی را در نگهداری اسناد ومدارک کاهش می دهند لذا تأکید می شود:
مأموران مالیاتی تا حد امکان درآمد مشمول مالیات مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر،اسناد ومدارک ابرازی آنها یا بدست آمده،تعیین نمایند و در موارد خاص و محدود و با دلایل متقن و قوی و رعایت مقررات موضوعه اقدام به تعیین درآمد مشمول و مالیات از طریق علی الرأس بنمایند.
مدیران محترم کل امور مالیاتی مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه را عهده دار خواهند بود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه