1

بقاء بخشنامه ۱۶۶۵۵ در مورد اشخاص حقوقی خارجی

نظر به اینکه در خصوص بقاء اعتبار بخشنامه شماره 16655 مورخ 10 / 5 / 80 ابهاماتی بروز و سؤالاتی مطرح شده است، لذا ضمن تایید اعتبار مفاد بخشنامه مذکور، مقرر می شود:

1_ کلیه مامورین و مراجع مالیاتی وظایف قانون ی خود را در مورد شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای خارجی در ایران به ترتیب مقرر در قوانین و آیین نامه ها وتصویب نامه های مربوط و با رعایت کامل و دقیق بخشنامه یاد شده ایفا نمایند. موکداً متذکر می شود هیچ عذر و بهانه ای در مورد نادیده گرفتن مقررات و بخشنامه مزبور پذیرفته نخواهد شد و دادستان انتظامی مالیاتی بر اجرای صحیح بخشنامه موصوف مانند سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها نظارت و نسبت به موارد تخلف اقدامات قانون ی معمول و مراتب را گزارش خواهد نمود.

2_ مندرجات بند 6 صفحه تذکرات جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1379 نیز به دلایل مندرج در بند 10 بخشنامه یاد شده لغو و بلا اثر می گردد.

3_ شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای خارجی در ایران که مالیات آنها قطعی شده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، در صورتیکه مدعی غیر عادلانه بودن مالیات باشند، می توانند به ترتیب مقرر در ماده 251 مکرر شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی نمایند.
مفاد این بخشنامه به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

طهماسب مظاهری