1

مالیات مشاغل وسائط نقلیه

بنا به اختیار حاصل از تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی , به آن اداره کل اجازه داده می شود درآمد مشمول مالیات صاحبان وسائل نقلیه موتوری (کامیون – اتوبوس – مینی بوس – وانت بار و انواع تاکسی) را در شهرستانهای تابعه با رعایت مقررات مربوطه و با نظر اتحادیه صنف ذیربط و با هماهنگی ادارات کل مالیاتی خصوصاً استانهای همجوار و همچنین اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم در هر سال تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نمایند . بدیهی است در مواردیکه وسائل نقلیه مزبور مورد نقل و انتقال قطعی قرار می گیرد, درآمدمشمول مالیات سال انتقال نیز بر مبنای عملکرد سال قبل و با احتساب مدت کارکرد و با توجه به مقررات ماده 163 قانون یادشده محاسبه و مالیات متعلق بطور علی الحساب از فروشندگان وصول خواهد شد .

حسینی
وزیر امور اقتصادی و دارائی