1

تفویض اختیار به مدیران در مورد قطعی نمودن مالیات مشاغل با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۰۰

اداره کل اموراقتصادی ودارائی

بنابه اختیارحاصل ازتبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی به آن اداره کل اجازه داده میشود درموارد مقتضی ودرنقاطی که مصلحت بدانند،درآمد مشمول مالیات مشاغل تمام یابرخی ازمودیان یک صنف رابارعایت مقررات مالیاتی مربوطه و بانظراتحادیه صنف ذیربط تعیین ومالیات متعلقه راکه قطعی خواهد بود وصول نمایند.

ازطرف حسینی
وزیراموراقتصادی و دارائی