1

تعیین مالیات عملکرد ۷۰ مشاغل بر اساس نظر اتحادیه صنف

بمنظور تسریع در تشخیص و مطالبه مالیات عملکرد سال 1370 صاحبان مشاغل موضوع تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 بدینوسیله مقرر میدارد:

1- در مورد آندسته از مودیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1370 خود را در موعد مقرر تسلیم داشته و نسبت به آنها مقررات تبصره 6 ماده مذکور اعمال نگردیده است حداکثر تا 30 / 10 / 71 در اجرای جزء ب بند 2 تبصره 5 ماده 100  قانون فوق الذکر نظر اتحادیه صنف مربوط را استعلام نمایند بطوریکه با احتساب فرصت تعیین شده برای اتحادیه ها حداکثر تا 20 / 12 / 71 اوراق تشخیص مربوط صادر و ظرف همین مدت ابلاغ گردد .

2- نسبت به مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1370 خود در موعد مقرر خودداری نموده اند با اولویت قراردادن پرونده های مهمتر نسبت به رسیدگی صدور و اوراق تشخیص و ابلاغ آنها حداکثر تا تاریخ 25 / 12 / 71 اقدام نمایند .

3- ضمناً اجرای مفاد این دستورالعمل با آقایان مدیران کل بوده و لازم است پیشرفت کار را درآخر هر ماه بدفتر اینجانب گزارش نمایند .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی