1

جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات بر اساس مالیات قطعی

نظربه اینکه دررابطه باتوافقات انجام شده با اتحادیه های صنفی بعضا”بدون مشخص نمودن درآمد مشمول مالیات مودیان صرفا” به نسبت مالیات سنوات قبل آنان توافق بعمل میاید که درهرحال ازلحاظ صدور برگ قطعی لازم نیاز به مشخص نمودن درآمد مشمول مالیات خواهد بود لذا بپیوست یک برگ جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل بر مبنای رقم مالیات قطعی جهت سالهای عملکرد 71 و سنوات بعدازآن طبق نرخهای ماده 131 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 71 ارسال تا عنداللزوم مورداستفاده مامورین مالیاتی ذیربط قرارگیرد.

محمدعلی خوش اخلاق
مدیرکل دفترفنی مالیاتی

نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات بااستفاده ازرقم مالیات (عملکرد 71 ببعد) ردیف مبلغ مالیات (بریال) درآمدمشمول مالیات پس ازکسر معافیت——————————————————————-

1 از 2 تا 120000 12: (100 ×مالیات) =درآمدمشمول مالیات پس ازکسرمعافیت 2 از 120001 تا 290000 18: (100 × (60000 مالیات)) = ” ” ” 3 از 290001 تا 765000 25: (100 × (235000 مالیات)) = ” ” 4 از 765001 تا 2515000 35: (100 × (635000 مالیات)) = ” ” 5 از 2515001 تا 8915000 40: (100 × (1085000 مالیات)) = ” ” 6 از 8915001 تا 20165000 45: (100 × (2335000 مالیات)) = ” ” 7 از 20165000 تا 45165000 50: (100 × (4835000 مالیات)) = ” ” 8 از 45165001 تا 149165000 52: (100 × (6835000 مالیات)) = ” ” 9 از 149165001 به بالا 54: (100 × (13835000 مالیات)) = ” ” بطورمثال: اگر مالیات شخصی (2156000 ریال) باشد درآمد مشمول مالیات نامبرده بشرح زیرمحاسبه میشود: چون مالیات موردبحث بین مبلغ (76500 ریال) تا (2515000 ریال) قرار دارد لذاازفرمول مذکور درردیف 4 استفاده میگردد 100 × (635000 2156000) 6834897 = = درآمدمشمول مالیات پس ازکسرمعافیت 35 (تنظیم ومحاسبه: مرتضی سعیدلو) (مالیاتهای مرکزتهران)