1

جمع آوری پرونده های مشاغل در حوزه های خاص

اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان آذربایجان غربی

مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایند که حداکثرتاپایان آذرماه سالجاری پرونده های مربوط به کلیه اصناف شاغل در مراکز استانها برحسب تعداد پرونده های موجود درحوزه ها، سرممیزها وممیزکلی های خاص جمع آوری گردند ومطابق بااهمیت اصناب نیروهاوامکانات موجود تخصیص یابند،همچنین با استفاده ازاختیارات تبصره 6 ماده 100 و درراستای ایجاد سیستم مالیات فرضی وگسترش عدالت نسبی درسیستم مالیاتی مقتضی است ازهم اکنون حداقل پنجاه صنف مهم درمراکز استانهاتعیین وبترتیب زیرعمل نمایند:

– ابتداباتشکیل یک تیم کارشناسی متشکل از کارشناس اداره کل واتحادیه صنف مربوطه بانظارت مجامع،اعضاء صنف درجه بندی می گردند.

– سپس همان تیم کارشناسی به برآورد مالیات هردرجه ازدرجات تعیین شده خواهد پرداخت این مالیات بصورت مستقل ازپایه مالیاتی مودیان درپرونده های مالیاتی صورت میگیرد.

– توافق بااتحادیه های منتخب براساس جداولی که ازدوبندفوق حاصل میگردند صورت میگیرد.

مدیران محترم کل موظفندبمنظورهماهنگی درسطح کشور، مالیاتهای تعیین شده درجات مختلف اتحادیه ها ازقبیل توافق نهائی حداکثرتاپایان بهمن ماه به تائید اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی برسانند.

اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی مکلف است هرماه گزارش پیشرفت کاررا از ادارات کل درخواست وباینجانب اطلاع دهد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی