1

توافق با اتحادیه های صنف انواع وسائط نقلیه موتوری جهت دریافت مالیات مشاغل

پیروبخشنامه شماره 12132 / 20374 / 31 مورخ 26 / 3 / 75 به پیوست الگوی مالیات مشاغل انواع وسائط نقلیه موتوری درسال 1376 ارسال می گردد، مقتضی است ادارات کل مالیاتی درآمد مشمول مالیات صاحبان وسائط نقلیه موتوری رابنابه اختیارحاصل ازتبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم با نظراتحادیه صنف ذیربط حداقل درسطح الگوی پیوست تعیین ومالیات متعلقه راکه قطعی خواهد بودبه حیطه وصول درآورند ،درغیراینصورت حسب قوانین و مقررات مربوط اقدام گردد.

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی