1

دستورالعمل ارشادی در مورد وصول مالیات ماهیانه از شرکت های دولتی نحوه تقسیط وبخشودگی جرایم مؤدیان ومالیات عملکرد ۸۰ وتوافق با اتحادیه

پیرو همایش هجدهم فروردین ماه سال جاری که با هدف تبیین قانون مالیاتهای مستقیم وشناخت و هماهنگی نسبت به مجموعه قانون جدید ودستیابی به راهکارهای عملیاتی برای اجرای هماهنگ قانون برگزار گردید،اینک مواردی از اقدامات اجرایی برای سال 1381 را به شرح زیر مقرر می نماید:

1_ با توجه به ضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1381 که اقلام آن ورشدهر یک نسبت به عملکردسال 1380 در جدول پیوست (پیوست شماره 1) ارایه گردیده ،سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق این امر که مقارن با سازماندهی جدید دستگاه مالیاتی و تبیین روشهای عملیاتی جدید نیز می باشد با مسئولیت سنگینی مواجه گردیده است .در چنین شرایطی بدون شک تحقق هدف های تعیین شده نیازمند یک برنامه عملیاتی منسجم و کار آمد خواهدبود.لذا لازم است ادارات کل امور مالیاتی بر این اساس برنامه عملیاتی خود را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره 2) حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه وارایه نمایند.

2_ با توجه به شرایطی که از حیث تقویت بنیه مالی و ایجاد نقدینگی برای بنگاههای اقتصادی بویژه اشخاص حقوقی واز رهگذر اصلاح قانون مالیاتها و کاهش نرخهای مالیاتی فراهم گردیده است لازم است ادارات کل نسبت به وصول مطالبات معوقه مالیاتی اقدام نموده وبا تصفیه بدهیهای مالیاتی گذشته امکان تحقق درآمدهای مالیاتی سال 81 را فراهم آورند . در این راستا در نظر است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن استقرار سیستم مالیات علی الحساب مشاغل ،نسبت به وصول علی الحساب مالیاتی در مقاطع زمانی کوتاه (ماهانه یا دوماهه) با ارسال صورتحساب اقدام گردد.

3_ تمهید دیگری که در چارچوب قانون بودجه سال 1381 پیش بینی شده است پرداخت مالیات علی الحساب شرکتهای دولتی تحت پوشش وزارت نیرو و وزارت نفت می باشد که بموجب بند”ح “تبصره یک قانون بودجه سال جاری شرکتهای مذکور مکلف به پرداخت علی الحساب ماهانه معادل یک دوازدهم ارقام مالیاتی مندرج در قسمت سوم پیوست قانون بودجه سال 1381 گردیده اند. لذا مقرر می نماید ادارات کل ذیربط نسبت به وصول مبالغ مالیات علی الحساب به شرح فوق ودر مقاطع زمانی یاد شده اقدام نمایند.

4_ به منظور ایجاد انگیزه های لازم در جهت تصفیه حساب های مالیاتی مودیان ونیز برقراری عدالت مالیاتی از طریق بخشودگی جرایمی که تعلق آنها خارج از اختیار و اراده مودی بوده است،بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم ،اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی را تا سقف بیست میلیون ریال برای هر سال عملکرد هر شخص حقیقی و تا سقف یکصد میلیون ریال برای هر سال عملکرد هر شخص حقوقی به آقایان مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها و مدیران کل ادارات مالیاتی تهران تفویض می نماید. لازم است ادارات کل مذکور گزارش موارد مربوط به اعمال بخشودگی فوق را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره 3) در پایان هر ماه به سازمان امور مالیاتی کشور نمایند..

5_ بنا به اختیا ر حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم ،اختیار تقسیط بدهیهای مالیاتی با رعایت مقررات قانون ی مربوط و تا سقف یکسال به آقایان مدیران کل تفویض می گردد. در مورد مالیات بر ارث در صورتیکه مجموعه داراییها و اموال،قابلیت تیدیل سریع به نقدینگی را نداشته باشند پرداخت بدهی ظرف مدت مناسبی که حداکثر از 2 سال تجاوز نخواهد کرد تقسیط می گرددمجدداً تاکید می گردد که در خصوص مالیات بر شرکتها ومشاعل با توجه به امکان نقدینگی بالقوه ای که از رهگذر تعدیل نرخ ها برای فعالان اقتصادی ایجاد گردیده ،بایستی تمهیدات بکار گرفته شود که حداکثر تا پایان نیمه اول سال جاری تمام یا بخش عمده ای از بدهی های مالیاتی وصول گردد.مقتضی است ادارات کل،گزارش مربوط به تقسیط بدهیهای مالیاتی را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره 4) در پایان هر ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

6_ بمنظور گسترش وتوسعه فرهنگ مالیاتی ،تقویت زمینه های تشخیص مالیات برمبنای خود اظهاری،کاهش اختلافات مالیاتی و وقفه های زمانی وصول مالیات وهمچنین ایجاد فرصت های مناسب برای مودیان مالیاتی ،بنا به اختیار حاصل از تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اجازه داده می شود هر یک از ادارات کل مالیاتی درآمد مشمول مالیات مودیان را لز طریق توافق با اتحادیه ذیریط و در چار چوب ضوابط مندرج در دستورالعمل پیوست (پیوست شماره 5) تعیین و مالیات متعلقه را وصول نمایند . ضمن تاکید بر نظارت مستمر واجرای دقیق مفاد دستورالعمل مذکور ،مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا مالیاتهای متعلقه،در سال جاری،به موقع،وصول وبه حساب درآمدهای مالیاتی کشور منظور گردد.

7_ در خاتمه مقرر می نماید،ادارات کل مالیاتی و کلیه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور،نظارت بر عملکرد واحدها وعناصر تحت پوشش خودرا به عنوان یک امر ضروری ،دایمی و مستمر در برنامه ریزی عملیاتی مد نظر قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا اثرات این نظارت وکنترل در برخورد با همکاران در هریک از ابعاد تشویقی وتنبیهی محسوس باشد .

عیسی شهسوار خجسته
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست:

دستورالعمل اجرایی تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
اسفند ماه 1366

1_ ادارات کل امور اقتصادی ودارایی استانها وادارات کل مالیاتی تهران ترتیبی اتخاذ نمایند که در فرصت باقیمانده برای مکلفین به تسلیم اظهارنامه مالیاتی (لغایت 31 / 02 / 1381) اظهارنامه مالیاتی راجهت درج اطلاعات خواسته شده به مودیان ذیربط ارایه نمایند.

2_ آن دسته از مودیان مالیات مشاغل که تا پایان مهلت مقرر قانون ی (31 / 02 / 1381) نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر اقلام درآمد،هزینه،(خرید وفروش)،سود ابرازی و مالیات متعلقه اقدام نمایند و حداقل معادل 50 درصد قطعی عملکرد سال 1379 ویا 40 درصد مالیات آخرین برگ تشخیص ابلاغ شده را همراه با تسلیم اظهارنامه پرداخت نمایند مشمول مفاد این دستورالعمل خواهندبود .

3_ پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه ،ادارات کل مکلفند فهرست مودیانی را که نسبت به تسلیم اظهارنامه به شرح فوق اقدام نموده اند طی جدولی به شرح پیوست حداکثر تا تاریخ 15 / 03 / 1381 در فبال اخذ رسید به اتحادیه مربوط تحویل وخواسته شود ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت،مودیان مربوط را از حیث درآمدی،درجه بندی نموده و جدول مربوط را به اداره کل اعاده نمایند .

4_ ادارات کل مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که از تاریخ 15 / 04 / 1381 لغایت 15 / 06 / 1381 با برگزاری نشست های لازم با شرکت نمایندگان بصیر ومطلع معرفی شده از سوی مدیر کل ونمایندگان هر اتحادیه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 هر مودی با عنایت به اوضاع واحوال اقتصادی محل ونوع فعالیت ورعایت عدالت مالیاتی اقدام نموده ومراتب توافق خودرا در اظهارنامه مالیاتی مودی درج وامضاءنمایند .
نمایندگان مذکور می توانند نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات سنوات قبل مودی که در مرحله قبل از صدور برگ تشخیص می باشد نیز اقدام و توافق نمایند و در صورت صدور برگ تشخیص برای سنوات قبل که منجر به اعتراض مودی گردیده باشد ،درآمد مشمول مالیات تعیین شده به شرح این دستورالعمل می تواند با انجام تعدیلات لازم مبنای قطعیت پرونده درادارات امور مالیاتی یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد .

5_ در آمد مشمول مالیات تعیین شده به شرح بند 4 این دستورالعمل درصورت تمکین مودی قطعی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند نسبت به صدور برگ قطعی مربوط تا پایان مهرماه سال جاری اقدام نموده و در صورت عدم تمکین مودی ویا عدم حصول توافق با نمایندگان اتحادیه ذیربط،نسبت به رسیدگی و صدور برگ تشخیص حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری اقدام نمایند.

6_ مقتضی است ادارات امور مالیاتی نسبت به مطالبه ووصول مانده بدهی عملکرد 1380 تا پایان سال جاری اقدام و مودیان مالیاتی که بابت عملکرد قبل از سال 1380 بدهی مالیاتی دارند چنانچه کلیه مالیاتهای معوقه خود را تا پایان بهمن ماه سال جاری پرداخت نمایند تقاضای بخشودگی جرایم مالیاتی آنان با نظر مساعد بررسی خواهدشد .