1

نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه مالیاتی مشاغل عملکرد سال ۱۳۸۱

رئیس محترم سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان

پیرو بخشنامه شماره 23846 / 2818 / 230 مورخ 7 / 5 / 1382 و جلسات برگزارشده در خصوص نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه های مشاغل عملکرد سال 1381 که در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم گردیده , بدینوسیله اختیار رسیدگی و انتخاب نمونه اظهارنامه های مشاغل عملکرد مذکور با رعایت ذیل به آن اداره کل محول می شود:

1_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل که در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم شده است (باستثناء تعدادی که بطور نمونه گیری و به ترتیب ذیل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت) را قبول نموده و ماموران مالیاتی ذیربط موظفند ضمن انعکاس مراتب در پرونده مربوط , برگ قطعی مالیات را صادر و به ضمیمه فرم شماره (1) به مودی مربوط ابلاغ نمایند. همچنین جدول شماره (2) پیوست در برگیرنده آن گروه از مشاغلی است که بدلیل حجم و نوع فعالیت آنها , اظهارنامه های تسلیمی هملکرد یادشده آنان می بایست عمدتاً مورد قبول قرارگیرد و ماموران مالیاتی مربوط مکلفند در خصوص این گروه از اظهارنامه های تسلیمی به ترتیب یاد شده اقدام نمایند.

2_ باتوجه به اینکه در جلسات برگزار شده قبلی در دفتر اینجانب اختیار انتخاب نمونه اظهار نامه های مالیاتی عملکرد مذکور به ادارات کل امور مالیاتی تفویض گردیده است در این راستا ادارات کل امور مالیاتی با تشکیل کارگروهی متشکل از مدیر کل امورمالیاتی , معاونین مدیرکل و ممیزین کل مالیاتی , اظهارنامه های نمونه را انتخاب و بلافاصله مراتب را صورتمجلس و نسخه ای از آن را به دفتر اینجانب ارسال و ضمن انعکاس آن به ماموران مالیاتی ذیربط , نسخه دیگر را نزد خود نگهداری نمایند.

3_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نتایج انتخاب نمونه اظهارنامه های مورد رسیدگی را به شرح جدول شماره (3) پیوست تهیه و به دفتر اینجانب ارسال نمایند.

4_ به منظور ارتقاء سطح کیفی رسیدگی به پرونده های عمده مالیاتی صاحبان مشاغل و نیز تشخیص درآمد واقعی آنان لازم است ادارات کل امور مالیاتی متناسب با تعداد پرونده های انتخاب شده , نسبت به سازماندهی خاص یا بکارگیری نیروهای مجرب , متعهد , فعال و کار آمد و نیز امکانات مناسب برای پرونده های موصوف اقدام و بصورت گروهی نسبت به رسیدگی پرونده های موصوف اقدام نمایند.

5_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه مودیان بزرگ مالیاتی را در اولویت انتخاب نمونه ها برای رسیدگی قرار دهند.

6_ بمنظور ترویج فرهنگ خوداظهاری و اعتماد سازی و احترام متقابل به مو دیان محترم مالیاتی ترتیبی اتخاذ شود که مجموع نمونه اظهارنامه های انتخابی بیش از سی درصد کل اظهارنامه های تسلیمی نگردد.

7_ نظر باینکه اظهارنامه های تسلیمی صاحبان مشاغلی که اطلاعات درج شده درآنها صرفاً شامل اطلاعات هویتی و یا امضاء مودی است , منطبق با مفاد تبصره (4) ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد لذا این گروه از اظهارنامه ها از مصادیق اظهارنامه های موضوع ماده مذکور نبوده و می بایست مورد رسیدگی مالیاتی قرار گیرند.

8_ به منظور دستیابی به درآمدهای واقعی آن گروه از مودیان که اظهارنامه های آنان مورد رسیدگی قرار می گیرد, لازم است از تمامی اختیارات قانون ی استفاده شود.

9_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پس از انتخاب نمونه های مورد رسیدگی , اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب در خصوص تعداد اظهارنامه های مالیاتی قبول شده در سطح استان مربوط و نیز مزایای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1382 و نیز معایب و جرایم عدم تسلیم آن را به اطلاع عموم برسانند.

10_ در مواردیکه اظهار نامه مورد قبول واقع می شود چنانچه براساس اطلاعات مالیاتی واصله ثابت شود مودی فعالیتهایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است و ماموران مالیاتی از آن مطلع نبوده اند , مالیات آن با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه شود.

11_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند: پرونده های مالیاتی یادشده را مورد رسیدگی قرار داده و حداکثر تا پایان سالجاری مالیات متعلق را مطالبه و وصول نمایند و ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده ها در مرحله ممیز کلی قطعی شده به نحوی که ارجاع آنها به هیات حل اختلاف مالیاتی به حداقل ممکن کاهش یابد .

عیسی شهسوارخجسته

جدول شماره (3)
فهرست انتخاب نمونه اظهارنامه های صاحبان مشاغل عملکرد 1381 در اجرای ماده 158
قانون مالیاتهای مستقیم

شرح گروه مشاغل
طبقه بندي اظهارنامه هاي تسليمي
تعداد اظهارنامه هاي تسليمي
درصد انتخاب
براي رسيدگي
مشاغل گروه شغلي بند ( الف) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم
اظهارنامه هاي با بيش از20درصد افزايش ماليات نسبت به قطعي عملکرد 1380
اظهارنامه هاي کمتر از 20درصد افزايش ماليات نسبت به قطعي عملکرد 1380
اظهار نامه هاي بدون ابراز ماليات
مشاغل گروه شغلي بند
(ب) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم
اظهارنامه هاي با بيش از 20درصد افزايش ماليات نسبت به قطعي عملکرد 1380
اظهارنامه هاي کمتر از 20درصد افزايش ماليات نسبت به قطعي عملکرد 1380
اظهار نامه هاي بدون ابراز ماليات
مشاغل گروه شغلي بند
(ج) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم
اظهارنامه هاي با بيش از 20درصد افزايش ماليات نسبت به قطعي عملکرد 1380
اظهارنامه هاي کمتر از 20درصد افزايش ماليات نسبت به قطعي عملکرد 1380
اظهار نامه هاي بدون ابراز ماليات
فهرست مشاغلي که مي توان اظهارنامه تسليمي آنان را عمدتاً پذيرفت
رديف
نوع شغل
رديف
نوع شغل
1
يخ فروش
23
گرمابه دار
2
نمدمال
24
کليدساز
3
پرنده فروش
25
فرش باف و نقشه کش قالي سنتي
4
مسقط فروش
26
ذغال فروش
5
چاقو سازسنتي
27
فروشنده جرايد و مطبوعات
6
نانواي سنتي
28
کله پزي و حليم فروش
7
آسياي ساز سنتي
29
چراغ ساز
8
آتش کار سنتي
30
تزيقات و پانسمان
9
حصير باف سنتي
31
صنايع دستي
10
واحد هاي صنفي روستايي
32
انواع وانت بار
11
لحاف دوز
33
انواع تاکسي
12
تنباکو فروش
34
آپاراتي و بالانس چرخ
13
گليم باف
35
پر کننده گاز پيکنيک
14
نداف
36
قاب ساز
15
پينه دوز
37
تعميرکار چتر و فلاکس
16
رفوگر قالي
38
تعميرکارچراغ و سماور
17
مسگر
39
تعميرکار کيف و کفش
18
ورشوساز
40
تعميرکار ساعت
19
عريضه نويس
41
تعميرکار تلفن
20
عامل فروش نفت
42
تعميرکار وسايل نفت و گازسوز
21
سنگ قبر تراش
43
تعميرکاردوچرخه و موتور سيکلت
22
ناشر و کتاب فروش