1

طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

در اجرای ماده 15 آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، موضوع تصویب نامه شماره 48013 /ت 23251 ه مورخ 11 / 12 / 81 هیأت محترم وزیران، که به موجب آن امتیاز توان مالی پیمانکاران جهت اخذ رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی آنان تعیین می گردد،به پیوست فرم شماره 76 به هماره برگ درخواست مودی، جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (جهت رتبه های 3 و بالاتر) و در تهران از طریق دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (جهت رتبه های 1 و 2) ارسال می گردد.

علی اکبرعرب مازار

بسمه تعالي
اداره کل امور مالياتي ………………………………..
 
اينجانب                                                    با سمت
در شرکت/ موسسه
به شماره شناسنامه/ ثبت                                            شماره ملي
محل صدور                                           نوع فعاليت
نشاني:
                                   تلفن                                          شماره پستي
در اجراي ماده 15 آئين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانکاران موضوع تصويب نامه شماره 48013/23251 هـ مورخ 11/12/81 هيأت محترم وزيران جهت اخذ رتبه                      نياز به ارائه اطلاعات مربوط به آخرين اظهارنامه مالياتي تسليمي به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور را دارم. خواهشمند است دستور فرمائيد اقدام لازم مبذول فرمايند.
مدير عامل شرکت/شخص حقيقي
                                                            مهر و امضاء                  
 
گواهي تاييد اطلاعات مالي پيمانکار
 
اداره کل امور مالياتي                         اداره امور مالياتي                          واحد مالياتي
 نشاني:                                                                                              تلفن
¨ دفتر امور مشاوران و پيمانکاران سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور


¨ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان…………………………….
در اجراي ماده 15 آئين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانکاران موضوع تصويب نامه شماره 48013ت/23251هـ مورخ 11/12/81 هيأت محترم وزيران و بنا به درخواست شماره           مورخ
شخص
حقيقي/حقوقي
نام پدر
تاريخ
تولد/ثبت
شماره
شناسنامه/ثبت
شماره ملي
محل
صدور/ثبت
نوع فعاليت:
نشاني:
                                                                 تلفن:                       شماره پستي:
جهت اخذ رتبه ………………………. که تحويل اين اداره گرديده است. به پيوست اطلاعات تأييد شده مربوط به آخرين اظهارنامه مالياتي تسليمي شرکت/ آقاي/ خانم
شامل:
1- تصوير برابر اصل شده ترازنامه
2- تصوير برابر اصل شده جدول شماره (5) اظهارنامه تسليمي(بهاي تمام شده کار انجام شده پيمانکاران)
3- تصوير برابر اصل شده جدول شماره(6) اظهارنامه تسليمي(حساب عملکرد پيمانکاران)
جهت بهره برداري لازم ارسال مي گردد.
کارشناس ارشد مالياتي                                                               رئيس گروه مالياتي
نام و نام خانوادگي                                                                       نام و نام خانوادگي
مهر و امضاء                                                                                      مهر و امضاء
فرم 76(شهريور-85) دفتر خدمات مالياتي