1

حضور همکاران در اداره کل جهت دریافت اظهارنامه های مالیاتی در ایام تعطیل

اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل

نظر به این که آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان محترم مشاغل، اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری برای عملکرد سال 1385،تا پایان تیرماه سال جاری (31 / 4 / 1386) می باشد.
لذا به منظور ارائه خدماتی، از قبیل دریافت اظهارنامه مالیاتی مؤدیان محترم و پاسخگویی لازم به آنان در انجام تکالیف قانون ی، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ تا کلیه همکاران از روز یکشنبه مورخ 24 / 4 / 1386 لغایت 30 / 4 / 1386 (در ایام تعطیل تا ساعت 14 و بقیه ایام تا ساعت 20) و در مورخ 31 / 4 / 1386 تا ساعت 22 در محل کار خود حضور داشته باشند. بدیهی است واحدهای ستادی سازمان با توجه به وظایف سازمانی محوله با حضور در محل کار خود در زمان های مقرر فوق آماده ارائه هر گونه راهنمایی و پاسخ به سئوالات همکاران و مؤدیان محترم خواهند بود.

علی اکبرعرب مازار