1

انجام توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات

امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان….

سلام علیکم

به منظور انجام توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و 158 قانون مالیاتهای مستقیم،مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا اطلاعات مربوط به هر یک از مؤدیان به تفکیک اتحادیه امور صنفی و نیز مؤدیان فاقد اتحادیه (غیر عضو) هر اداره،به شرح فرم های 1 و 2 پیوست در محیط نرم افزاریEXCEL 2003 و بصورت راست چین تهیه و مراتب به صورت لوح فشرده حداکثر تا 9 / 2 / 1389 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

فرم شماره 1

 

 

ماليات عملکرد سالهاي 1386 و 1387 صاحبان مشاغل اتحاديه امور صنفي ………….اداره کل امور مالياتي………..تهران
مبالغ به ريال
رديف
نام و نام خانوادگي مؤدي
کلاسه پرونده
شغل
شماره واحد مالياتي
مشمول بند«
ماليات عملکرد سال 1386««
ماليات عملکرد سال 1387««
الف
ب
ج
تشخيصي
قطعي شده
تشخيصي
قطعي شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه: هر یک مشمولین بندهای 3 ماده 95 با شماره 1 مشخص می شود.
در مواردیکه مالیات قطعی شده است مالیات تشخیصی درج نشود.

فرم شماره 2

 

 

ماليات عملکرد سالهاي 1386 و 1387 صاحبان مشاغل امور صنفي فاقد اتحاديه(غير عضو) اداره امور مالياتي شهر/شهرستان……….. اداره کل امور مالياتي استان تهران
مبالغ به ريال
رديف
نام و نام خانوادگي مؤدي
کلاسه پرونده
شغل
شماره واحد مالياتي
مشمول بند«
ماليات عملکرد سال 1386««
ماليات عملکرد سال 1387««
الف
ب
ج
تشخيصي
قطعي شده
تشخيصي
قطعي شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه: هر یک مشمولین بندهای 3 ماده 95 با شماره 1 مشخص می شود.
در مواردیکه مالیات قطعی شده است مالیات تشخیصی درج نشود.