1

دریافت اظهارنامه الکترونیکی

با توجه به تبصره (1) ماده 120 ‌ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمامی یا برخی از مؤدیان مذکور از فن آوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید. لذا چنانچه هر یک از مؤدیان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 به صورت الکترونیکی در موعد مقرر قانون ی اقدام نموده باشند لیکن نسبت به تسلیم پرینت مهر و امضاء‌ شده آن به صورت دستی در موعد مقرر قانون ی اقدام ننموده اند در این صورت اظهارنامه تسلیمی به صورت الکترونیکی مشروط بر اینکه اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی از طرف مؤدی قبول و مهر و امضاء شود به عنوان اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر قانون ی می باشد. مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست مؤدیان مذکور استخراج و ضمن مکاتبه با هریک از مؤدیان درخواست شود تا ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ نامه به مؤدی نسبت به مهر و امضاء پرینت اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی اقدام نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور