1

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۸۲ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 782 مورخ 25 / 10 / 91 مبنی بر استواری بند 4 دستورالعمل شماره 1351 / 230 مورخ 25 / 1 / 89 جهت اطلاع بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور