1

تصویب نامه در مورد تعلق معافیت موضوع ماده (۱۳۲) برای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1390/7/10 بنا به پیشنهاد شماره 3153/220882 مورخ 1389/10/5 معاونت حقوقی رییس جمهور و به اسـتناد اصـل یکـصد و سـی و چـهارم قـانون اسـاسـی جمـهوری اسـلامی ایـران ، بـا تـوجـه به اختلاف نظر بین وزارتخانه‌های صنعت ، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و با رعایت ماده (5) تصویب نامه شماره 212767/ت 37550ک مورخ 1386/12/27 تصویب نمودند: با توجه به این که ماده (66) الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- به صراحت صرفاً استثنای مذکور در تبصره(2) ماده (132) اصـلاحی قـانـون مـالیاتهای مـستقیم – مصوب 1380- را لغـو نموده اسـت ، لذا اسـتثنای الحـاقی بـه تبصـره (2) ماده (132) قـانـون یاد شده ، مندرج در ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور- مصوب 1382- کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران ، اصفهان و مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزارنفر جمعیت باشند نیز مطابق ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- مشمول معافیت از مالیات بر درآمد می‌باشند . این تصویب نامه در تاریخ 1390/10/5 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
محمد رضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور