1

محل و نحوه پرداخت مالیات پزشکان و دندانپزشکان

باتوجه به تمرکز پرونده های مالیاتی کلیه پزشکان تهران در اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران،بمنظور هماهنگی رویه و اتخاذ روش اجرائی یکسان در نحوه پرداختهای مربوطه،ضرورت دارد ضمن کسر 5 % مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،در هر پرداخت،وجوه مکسوره را بحساب 96020 درآمد مالیاتی اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی واریز و همه ماهه فهرستی از پرداختهای بعمل آمده حاوی نام و نام خانوادگی و شماره نظام پزشکی، مبلغ پرداختی و مالیات مکسوره را به اداره کل مذکور ارسال فرمایند.

سیدابوالفضل فاطمی زاده
معاون هزینه و خزانه دارکل کشور