1

استرداد وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیر دولتی مشمول کسر مالیات تکلیفی نمیباشد

جناب آقای رشیدی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

عطف به نامه شماره 7162 /م مورخ 8 / 11 / 1376 و مکاتبات بعدی اشعار میدارد: استرداد وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیر دولتی به صاحبان کالاهای مذکور مشمول مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 و یا مالیات دیگری که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی بتوان در منبع وصول نمود , نمیباشد , اما از باب همکاری با حوزه های مالیاتی در تشخیص و مطالبه مالیات متعلق خواهشمند است مقرر فرمایند اطلاعات لازم از قبیل هویت و نشانی دقیق خریداران و صاحبان کالا و میزان فروش , شماره اقتصادی نامبردگان و نوع کالا را حتی الامکان با ضمیمه نمودن مدارک مربوط از جمله تصویر شناسنامه آنها به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی