1

بخشنامه به بانک مرکزی مبنی بر پرداخت مالیات اشخاص خارجی با تسعیر ارز به نرخ واریز نامه به نرخ ۱۷۵۵ ریال

جناب آقای نوربخش
رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

همانطوریکه مستحضرید کارفرمایان ایرانی از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت در رابطه با قراردادهای بیع متقابل وسایر قراردادهای منعقده با پیمانکاران خارجی بموجب مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم ،در هرپرداخت مکلف به کسر مالیات 5 %بعنوان مالیات تکلیفی (علی الحساب) از این نوع مودیان می باشند ،نظر به اینکه وجوه پرداختی به پیمانکاران خارجی بصورت ارز (دلار) بوده ومالیات مکسوره نیز بصورت ارز کسر و به بانک مرکزی جهت واریز به حساب وزارت امور اقتصادی ودارایی پرداخت می گردد،بقراراطلاع واصله وبا توجه به سوابق امر بانک مرکزی با استفاده از نرخ تسعیر هر دلار معادل 1755 ریال ،آن را به ریال تبدیل وبه حساب این وزارتخانه واریز می نماید که همین مبلغ عیناً بصورت ریال در پرداختی علی الحساب مالیات مودیان ثبت ودر موقع تصفیه حساب مالیاتی مورد محاسبه قرار می گیرد ،اما حوزه های مالیاتی با توجه به مقررات جاری در موقع محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی نرخ واریز نامه ای را جهت تسعیر ارز استفاده می نمایند،با عنایت به مراتب فوق اختلاف روش معموله بشرح فوق یعنی اعمال نرخ برابری 1755 ریال برای هر دلار نسبت به مالیات تکلیفی و علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مذکور ،مکسوره از پیمانکاران خارجی نه تنها منطقی بنظر نمی رسد بلکه موجب تحمیل مبالغی بیش از مالیات واقعی به این گروه مودیان خواهد بود ،علیهذاخواهشمند است دستور فرمایید جهت رفع این مشکل به واحدهای تابعه آن بانک (مسئولین امر) اعلام نمایند،منبعدارز حاصله بابت کسورات مالیاتی پیمانکاران خارجی را به نرخ واریز نامه ای تسعیر و به حسابهای تعیین شده این وزارتخانه واریز نمایند.

طهماسب مظاهری
وزیر امور اقتصادی ودارایی