1

لغو بخشنامه عدم کسر مالیات تکلیفی ار ازقام کمتر از ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

با توجه به مقررات ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 24 / 11 / 1380 مجلس شورای اسلامی،بخشنامه شماره 70889 / 7649- 211 مورخ 14 / 12 / 81 لغو و مفاد آن کان لم یکن می گردد.

حیدری کردزنگنه