1

آیین نامه اجرایی بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها آیین نامه اجرایی بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲در ارتباط با تجدید ارزیابی داراییها

بخشنامه

به پیوست تصویب نامه شماره 120700 /ت 49553 ه مورخ 30 / 6 / 1392 هیأت محترم وزیران،موضوع تنفیذ آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 90836 /ت 48793 ه مورخ 18 / 4 / 1392) بعنوان آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها جهت اجراء،ارسال و ابلاغ می گردد.
در ضمن آیین نامه موضوع ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،قبلاً طی بخشنامه شماره 14977 / 230 /د مورخ 3 / 6 / 1392 ابلاغ گردیده است.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 120700 /ت 49553 ه
تاریخ: 30 / 06 / 1392
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 24 / 6 / 1392 بنا به پیشنهاد شماره 47193 مورخ 12 / 6 / 1392 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 90836 /ت 48793 ه مورخ 18 / 4 / 1392 به عنوان آیین‌نامه اجرایی بند (48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تنفیذ می‌شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس‎جمهور