1

خودداری از اجرای بخشنامه شماره ۳۰/۴/۷۹۹۹۴/۴۲۵۲۰ مورخ ۷۷/۹/۴

چون در مورد طرز اجرای مفاد بخشنامه شماره 42520 / 7994- 4 / 30 مورخ 4 / 9 / 77 ابهاماتی بروز کرده است , لذا مقتضی است تا صدور دستورالعمل درخصوص روش محاسبات مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی سرمایه گذار و سرمایه پذیر و همچنین جمع درآمد اشخاص حقیقی و عندالاقضاء بررسی مجدد موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی عجالتاً از اجرای آن خودداری نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

(بخشنامه شماره 55364- 21 / 11 / 77 بر اساس دادنامه شماره 35 مورخ 1 / 2 / 81 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)